Daily Archive: April 14, 2021

Wer mis

Ik bin bytiden sa stomp as de Aldehou — in mei minskefel oertrutsen ûnbeskie. Ik haw de lju daliks op ien ein. Freegje my net wêrom! No ja, ‘freegje my net wêrom’ … it...