Daily Archive: April 13, 2021

Opstigings

Warskôging:Dy’t net witte (wolle) wat de driuwende krêft efter it bestean is (of net oer ûnfoech praat kinne) , moatte net fierder lêze. Jim binne warskôge! – Mem?– Ja, leave.– Wêrom hat mem ballonnen?–...