Daily Archive: April 11, 2021

Op eigen manneboet

De switkobbels dripten op it knoppeboerd, want Dauwe hong withoefier oer it stjoer fan ‘e auto. Hy wie al te let foar de gearkomste, mar koe net in parkearplak fine al wie it noch...