Daily Archive: April 3, 2021

Nei in misse komt in wisse

Us âldste suster kaam op in kear mei it pak thús. Hja rûn nei de slachterij en sei tsjin ús heit:– Heit, ik bin swier fan in troude man fan sechstich.Us heit sette mei...