Daily Archive: February 9, 2021

De kroan op it wurk

“Men hat negatyf”, krij ik ynienen op myn festje spuid, “en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn ’e blabze, man!” No, goed, ik sil op posityf....