Daily Archive: February 2, 2021

‘k Woe datst hjir wieste

Moin, Witst wat it is mei dy stikjes yn it Portegeesk of Ingelsk, Sytze? It skriuwen jout in soad ferdivedaasje, hear, mar … men kriget fierstente folle lêzers. Dat liket op it each ôf...