Daily Archive: January 9, 2021

Babyloanje

Tink der no om, sis ik tsjin dy Dútsers!Mar faaks bin ik fierstente hoeden en hawwe hja gelyk. It is sjesa…Ien kear wyks bringe de fammen fan ’e gemeente ús boadskippen oan ‘e doar....