Daily Archive: January 4, 2021

Begrutlik

In man ûntfangt fia WhatsApp dizze tekst fan ’e buorman: ‘It spyt my och sa, Jan Willem, it begruttet my oan ’e teannen ta en ik woe it earst net rjucht wêze, mar it...