Monthly Archive: January 2021

Hélder e o ódio

“Nunca mais! E — por isso — nunca esquecer!” disse o mundo inteiro depois dos horrores do holocausto na segunda guerra mundial. É por isso que há oito dias os portugueses votaram em massa...

Larry King Dea

King sei fan himsels, dat de mear fan syn witten net fol koe. Hy bleau oan syn lêste sike ta sykjen nei it antwurd op de fraach: What makes the other tick? Sjuch, dat...

“Fique em casa”

Sou eu ou parece mesmo que as únicas pessoas que se estão a borrifar para esta regra são os habitantes da ‘casa mais vigiada do país’.

Negatyf

Ik haw hierren op ’e knikkert, likefolle as in kikkertEn de flimeskerpe blik fan in skilige âld sikBoppedat bin ik sa staf as in Ynjeske sjirafEn as ik my fersprek, keunsttosk dwers yn ’e...

Babyloanje

Tink der no om, sis ik tsjin dy Dútsers!Mar faaks bin ik fierstente hoeden en hawwe hja gelyk. It is sjesa…Ien kear wyks bringe de fammen fan ’e gemeente ús boadskippen oan ‘e doar....

It Frysk yn ’e fleur

Ik begryp dy lju net dy’t erflik en ivich mar steane te tsjouwen dat it op ’e non rint mei ús einlânske sprake; it spul soe slim ferkâlden wêze en omtinken nei de lodde...