Daily Archive: October 12, 2020

De kroanprins

Dêrom net, Don foar Gods troane wie faaks wat fier socht fan my. Okee, hy komt nei syn hommels ferstjerren yn ’e hel. Sa better? “No, jonge,” seit de duvel, “dat treft al singelierse...