Daily Archive: July 18, 2020

Regels binne regels

Doe´t ik krekt as learlingferpleger begûn wie, waard my ris opdroegen in pasjint dy´t ûntslein wie, yn in rolstoel nei de útgong fan it sikehús te bringen. De man siet al klear — kreas...

Iis mei nuten

In âldman stoarrelet op ´e Grutte Merk yn Grins de iissalon fan Talamini yn en bûkelet ferrêden fan ´e pine mei in soad lijen op in taboeret foar de fitrine. Hymjend en pûstend as...