Daily Archive: July 16, 2020

Ferjitlikens

In stel fan fierhinne njoggentich wurde de fermogens allegearre wat minder by, útsein it ferjitten — dat giet dat it slydjaget. Dokter hat by harren lêste konsult sein, dat se beide fysyk noch aardich...