Daily Archive: May 12, 2020

Taalskamte

Eale stalke, Jo prate frekte goed Portegeesk foar in bûtenlanner, krij ik gauris te hearren. Hoesa “bûtenlanner”, knypeagje ik dan sabeare lulk, sjuch ik der net út as in wiere Alentejaan? Slop binne se...