Daily Archive: May 11, 2020

Iistiid

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân neffens Fryske lju fan witnis. Hja soene foar de aardichheid ris yn ´e kunde komme moatte mei ús buorfrou hjir yn Portegal. Sa soene se har teoryen hol...

Koroanablau past by…

Leave suster, Ja, moai, net ju, dy blauwe loften. It komt noch safier dat wy skielk ûnwennich binne fan dizze krisis. En fan ´e fûgeltsjes dy´t men wer fluitsjen heart. Hast dat sjoen, dat...