Daily Archive: May 5, 2020

Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie. Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle...

De breid(staart)

Twa Haachske jonges, Eugène en Floris-Constantijn, sitte yn ´t kafee en hawwe it oansteande houlik fan Floris-Constantijn op it aljemint. “Dat wurdt my wat, jonge,” sprekt lêstneamde wakker op, “in feest, hast it ninter...