Monthly Archive: May 2020

Negeren

Ik zag zojuist een korte video van een commentaar van CNN´s Van Jones die ik de moeite waard vond om op Facebook te delen. Dat lukte deze digibeet natuurlijk weer niet, dus ik vertel...

Boazumer mjitte

Us soan is moarn fiifentweintich jier troud. Soks bringt in heit yn ´e mimer wei. It sil my bygelyks nea ferjitte dat ik him meinaam nei it kaffee foar syn earste boarrel … Wolle...

Staveringswifker

Ik sil der noch ien kear wat fan sizze en dan hâld ik der oer op. Oars wurdt it keal noch djoerder as de ko… Boel folk, bytsje wizen It Frysk is neffens my...

Sân kleuren

Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: “Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!” En, ja hear, de oare deis yn it...

Lins oerke

Mijn vrouw heeft van die dagen dat ze op het oorlogspad is. En zoals de oud-strijders onder ons weten… Berg je dan maar! Er zijn nu eenmaal oorlogen die alleen maar verliezers kennen. En...

Taalskamte

Eale stalke, Jo prate frekte goed Portegeesk foar in bûtenlanner, krij ik gauris te hearren. Hoesa “bûtenlanner”, knypeagje ik dan sabeare lulk, sjuch ik der net út as in wiere Alentejaan? Slop binne se...

Iistiid

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân neffens Fryske lju fan witnis. Hja soene foar de aardichheid ris yn ´e kunde komme moatte mei ús buorfrou hjir yn Portegal. Sa soene se har teoryen hol...