Daily Archive: April 27, 2020

Eigen kwea stjonkt net

Heitelânopfretters Lêstenwyks fong ik in reaksje op fan ien dy´t skreau dat “men yn it Nederlân straft wurdt as men jin oan ´e regels hâldt”. Hoe dat sa, sloech ik de bek yn dat...