Daily Archive: April 26, 2020

Apology

Achtenearre allegearre, “Of sjucht dizze Unnoazelsma dat wer ris hielendal ferkeard?” Dy wurden besleat ik it foarrige brief mei. De fraach stelle, is him beänderje. Ja, dus – dizze Unnoazelsma seach it ferkeard. In...