Daily Archive: April 17, 2020

Nije noarm

Moin Sytze, Tige tank foar dyn e-brief! Al is er net oan my rjuchte, ik haw it dochs mar moai brocht ta de groep fan baasmannen dy´t in CC fertsjinje. Learplankommisje? Wurkgroep Kurrikulum? Cedin?...