Monthly Archive: April 2020

Eigen kwea stjonkt net

Heitelânopfretters Lêstenwyks fong ik in reaksje op fan ien dy´t skreau dat “men yn it Nederlân straft wurdt as men jin oan ´e regels hâldt”. Hoe dat sa, sloech ik de bek yn dat...

Apology

Achtenearre allegearre, “Of sjucht dizze Unnoazelsma dat wer ris hielendal ferkeard?” Dy wurden besleat ik it foarrige brief mei. De fraach stelle, is him beänderje. Ja, dus – dizze Unnoazelsma seach it ferkeard. In...

Kultuerdragers? Ja, skyt!

Rju achte allegearre, Pier hat grut gelyk neffens my – it is allegear loaibeuzigens op abstrakte hichte en hat (noch) neat te krijen mei de praktyk. In learplan oan ´e iene kant en de...

Noch in listke

Moin Sytze, Myn foarrich listke kaam ik yn oansetten mei “ferbettere ferzje” yn stee fan “wersjoene ferzy”. Mar no seach ik datsto yn dyn earste e-post oan ús al op ´e lappen kaamst mei...

25 de Abril

Morreram tantos pela pátria antes da Revolução dos Cravos no dia 25 de Abril 1974. Vão morrer muitos mais depois da celebração na Assembleia Nacional no dia 25 de Abril 2020. Pela pátria? Ou...

In listke

Moin Sytze, Ik hie dy juster al warskôge dat ik gear bin oer in Ingelske tekst dy´t ik foar in fêste klant uterlik moandei nei it Frysk oerset hawwe moat, mar ik koe it...

Heróis discretos

Sem querer tirar nada dos louvores diários aos funcionários do SNS, hoje faço questão de chamar heróis aos funcionários da CM de Mértola – aos trabalhadores de saneamento (contentores, fossas etc.) e aos funcionários...

Nije noarm

Moin Sytze, Tige tank foar dyn e-brief! Al is er net oan my rjuchte, ik haw it dochs mar moai brocht ta de groep fan baasmannen dy´t in CC fertsjinje. Learplankommisje? Wurkgroep Kurrikulum? Cedin?...