Daily Archive: March 7, 2020

Haachsk hea terskje

De guit nimme… Beide âldelju hâlde yn ´e regel likefolle fan (al) harren bern. Dat hoecht net te betsjutten, dat soks fan dy bern ek sa field wurdt. In bern kin inerlik fiele dat...