Monthly Archive: January 2020

O mundo ao contrário

Há um puto que denunciou a corrupção da filha do antigo presidente angolês, bem como a corrupção a alto nível no futebol português. Perguntinha: Quem ficou nos calabouços? A filha do antigo presidente? Não,...

O pior do mundo

Desde o nosso campeonato europeu ficámos um pouco sentados e parados. Mesmo no que diz respeito à corrupção a alto nível ficamos no meio da tabela nos tempos que correm. Felizmente a gente pode...

Burka required

All these Wuhan citizens wearing masks in order to fend off the coronavirus make me wonder: Will those political parties, that (let themselves be ruled by fear and therefore) used to be in favor...

De siel fan Amearika (3)

Us oprjuchtingsidealen oer frijdom en gelikensens wiene al klets doe´t se delskreaun waarden. Swarte Amerikanen hawwe fochten en meitsje dy idealen wier. Sûnder dy striid soe Amearika hein noch te nei gjin dimmekrasy ynhawwe....

C7 da SIC

Uma tal Cristina Ferreira está a ser criticada por ter entrevistado Alvino Morais. Pergunta: Porquê? Resposta: Por que este último é um político corrupto! P: Então? Isso não é um risco que se corre...

Survival of the Richest

Live on CNN: soap commercial for western democracy – Survival of the Richest. Featuring: a pro forma trial in banana republic The United States of America (that’s ‘united’, by the way, as in ‘united...

It Heine Easten (featuring George Clooney)

DonnywoodMyn bûkswjergea seach it har oan doe´t it petret fan Qasem Soleimany okkerdeis op it tillefyzjenijs ferskynde.  “Nee, leave, dat is George Clooney net!” brocht ik har yn ´t bekommen, “Want dan soe Trump...

Iepen brief oan hoofdredactie@lc.nl

(it is dêr mei âlde kranten tichtplakt) Rju achte Sander, As oanfolling op: “Weet u wat ‘fernimstich’ betekent? Of ‘tsjoender’?” Wit Sander wat ´fernimstich´ njonken ´tûk´ en ´snoad´ ek betsjut? ´Waanwiis´, ´op oaren delsjend´...

Seksisme en emansipaasje

Bid of ik sjit Trump soe – nei oanlieding fan ´e sjitterij yn in tsjerke yn Teksas okkerdeis – twittere hawwe dat it in soad minskelibbens skele soe at alleman in fjoerwapen droech…Watsjo?Hahaha, nee!...