TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Kopstim

– Ik moat dûmny winliken efkes te wurd, as dûmny it oan tiid hat. – Dat is dan gauwer as dat ik ferwachte hie, leave jonge. Mar, toe mar, sis it mar! – It...

Jut-op-‘e-kop

Ik moast in stik lân ôffreedzje en frege it wiif oft se my skewiele koe. No, dat koe wol. ‘Moai’, sei ik, krige in peal en hold him oerein. ‘As ik mei de holle...

Dauwe fon der Meulen

Ik ken de man net, mar ik haw mei ferrin fan tiid al foar de fernullen krige, dat ús wetters net altyd ien wei út rinne, benammen op it politike mêd net. Mar dat...

Belij fan Covid-19

Hja:– Fynst ek dat ik grouwer wurden bin ûnder myn karantêne? Hy:– Wiest foartiid al net botte trinten. Tiid fan ferstjerren: 11:58 oere Oarsaak: Covid

Luís Filipe Vieira

Não percebo toda essa indignação para com o Rei das Águias ou o Presidente dos Frangos … ou qualquer que seja a alcunha do Luís Filipe Vieira. O homenzinho merece uma Medalha de Honra,...

Gâns behang

Twa-ûnder-ien-kapwennings binne yn ‘e regel inoars spegelbyld, dus kwa ôfmjittings gelikens. Dat Floris Jan frege oan syn nije buorman Jan Floris hoefolle rôlen oft er koft hie doe’t er de wenkeamer behong.– Tsien rôlen,...

‘n Man is syn wurd

[oersetting fan I’m a man of my word fan Collin Raye syn album Extremes, neffens my ien fan de alderbalderbêste albums ea] ‘n Man is syn wurd‘k Mien wat ik sis‘k Stean by myn...