TO BLOG OR NOT TO B... Site

Meu Alentejo

– Olá, Tiago. Há muito tempo, pá! Como estás? Ainda não estás farto do Alentejo?– Nunca, Zeca!– Então, gostas de estar aqui! Não tens saudades da tua pátria Frísia?– Nem um momento. Adoro estar...

Undertake that!

Hey Colin, As soon as you told me at the time that you and your mates had boarded the ferry from Portsmouth to Bilbao, I got in touch with the local undertaker. I told...

It lân fan tsaar Vlad I

– It heart in bytsje nei ‘Eartiids wie alles better.’– Oe heden, nee. Ik wol perfoarst net hearre ta de radikaalkonservativen dy’t tebek wolle nei in tiid dy’t nea west hat – in idealisearre...

It libben is…

– Hoe soe Jaap it tiidrek dat wy no trochmeitsje, karakterisearje wolle?– As ien fan hate en ûntefredenens.– Moat it no sa mâl? Hate?– Jawis! Tajûn, healwei de foarige iuw fûnen wy mei ús...

Jild!

Yn Portugal sizze wy: Dá tempo ao tempo! (= Jou tiid de tiid!) Dêr wolle wy mei sizze: It komt wol wer goed! Dy hâlding sit wat fan fatalisme yn, fûn ik altiten. Men...

Oeral thús

‘Ek sit ik yn ‘e PR-kommisje,’ die immen my troch de e-post te witten. Om yndruk te meitsjen, tink? Frysk en PR? Ik wit net… dêr sit foar myn gefoel eat fan tsjinstridigens yn....

Noot bij de titel

Or: A new habit poised for disaster L.S. Ik was als copy editor geen knip voor de neus waard als ik niet meteen op m’n qui-vive zou zijn geweest bij de taalfout in de...