TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Iepen brief oan hoofdredactie@lc.nl

(it is dêr mei âlde kranten tichtplakt) Rju achte Sander, As oanfolling op: “Weet u wat ‘fernimstich’ betekent? Of ‘tsjoender’?” Wit Sander wat ´fernimstich´ njonken ´tûk´ en ´snoad´ ek betsjut? ´Waanwiis´, ´op oaren delsjend´...

Seksisme en emansipaasje

Bid of ik sjit Trump soe – nei oanlieding fan ´e sjitterij yn in tsjerke yn Teksas okkerdeis – twittere hawwe dat it in soad minskelibbens skele soe at alleman in fjoerwapen droech…Watsjo?Hahaha, nee!...

Fryskfersmiting

Waling-om It skynt dat ik oan Waling Dykstra besibbe bin. Dat is gjin fertsjinst, sa net – it kaam my om samar te sizzen oanwaaien. Mar it is dêrom net minder nijsgjirrich, fyn ik....

Prisão pre-ven-ti-va

Expliquem-me lá! Um homem em Leiria mata a sua mulher e fica em prisão preventiva. Prisão preventiva? Pre-ven-ti-va? A mulher já está morta, pá! Um homem em Montijo esquarteja um pastor alemão para ameaçar...

It Trettjinde Amindemint

Jappekampen Mannich wurd is dûbeldsinnich. Nim bygelyks it wurd ´jappekamp´. Net allinnich hawwe withoefolle Nederlanners dêr yn ´e Twadde Wrâldkriich ôfgryslik yn lit, mear as hûnderttûzen Japanske ynwenners fan ´e Feriene Steaten waarden ek...

Kristlikens of…

Folgjende pasjint Bolsonaro wie útgliden, yn ´e baaikeamer. Dêrby wied er op ´e holle delkommen. Dat earjuster waard yn it sikehûs in harsenscan makke… Gjin panyk! Der is neat fûn. No, dat hie dizze...

Sjitfuorgewrâld

Wat is wier Wat my nea ferjitte sil, is in passaazje út in boek fan Graham Greene. No ja, ik wit it net wurdlik mear, want dêrfoar is it fierstente lang lyn dat ik...

Bin ik no sa dom of…

Wat ûnkrekter wat moaierJa, roppe jim al yn koar, noch foar´t ik de titel goed en wol ôfbreide haw, hahaha. Mar wier, bytiden wit ik it net mear. Ik jou grif ta dat der...

Frijens blijens

Ynlieding Neffens my binne minsken oeral gelyk. Min ofte mear dan. Ik haw alteast altyd wat gnyskje moatten om ´e tinkwize fan guon Amerikanen dy´t de eardere Sovjet-Uny as “Ryk fan it Kwea” beskôgen....

Stank voor dank

Ook de Volkskrant vergeet voor het gemak even dat het dankzij de Catalanen is dat we niet met z´n allen Spaans lopen te spreken vandaag… Hè? Nee, ik heb het niet alleen over “wij...