TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Babyloanje

Tink der no om, sis ik tsjin dy Dútsers!Mar faaks bin ik fierstente hoeden en hawwe hja gelyk. It is sjesa…Ien kear wyks bringe de fammen fan ’e gemeente ús boadskippen oan ‘e doar....

It Frysk yn ’e fleur

Ik begryp dy lju net dy’t erflik en ivich mar steane te tsjouwen dat it op ’e non rint mei ús einlânske sprake; it spul soe slim ferkâlden wêze en omtinken nei de lodde...

Begrutlik

In man ûntfangt fia WhatsApp dizze tekst fan ’e buorman: ‘It spyt my och sa, Jan Willem, it begruttet my oan ’e teannen ta en ik woe it earst net rjucht wêze, mar it...

Cheio de ar quente

Não sou o único (ver o meu ‘post’ do dia 26), já viu? O Quintino também está Cheio da Zena. Mas, no caso dele, cheio de ódio para com a Zena. O Quintino, coitadinho,...

Op ’t krewei yn Bochum

Jimme witte — as it goed is — dat de titel fan dut stikje wat in dûbelde betsjutting hat. Dat haw ik mei opset sin dien. Dat sil ik hjirûnder besykje út te lizzen....