TO BLOG OR NOT TO B... Blog

0

Arrogante klootzak

Kijk, als nieuwe opdrachtgevers dan eenmaal in de kieren krijgen dat je redelijk uit de voeten kunt met hun verzoeken om vertaling, dan proberen ze je meteen te verleiden tot kwaliteitscontroletaken – of Jaap...

1

Tyre Nichols

Rule #1 in politics: Never take the fall! It’s politics that create police task forces with wider powers. It’s those special units that attract the Dirty Harry-like fanatics in a police force. The main...

10. De Fryske Stoarm

-Wêrom gong dy swijende mearderheid doe ynienen wol hinne en kom yn ‘e wapens? -Dat is in goede fraach, Nynke. My tinkt dat soks kaam om’t it de measte lju oant dan ta om...

8. Stiltme foar de Stoarm

– Wy sille it hjoed hawwe oer de foarmen fan ynterferinsje dy’t wy lêsten noch net op it rabat hân hawwe … – Nee! – Nee, Sytske? – Ik bedoel … nee, master. Master...

7. In wurd in wurd

– Master, ús heit seit dat der doedestiids yn Hollân Âldnederlânsk sprutsen waard. – Jimme heit hat folslein gelyk, Awe. Wy hawwe lêsten al fêststeld dat men ûnderskate talen ûnder de plu fan ‘it...

No ha wy de hichte!

Nee, jonge, ik soe net in bettere útdrukking witte, ast bedoelst dat jim ús ferwitigje at der wat feroaret. It wie berûn hjoed, mei finsters oan ‘e loft. Likegoed moat men al frekt hurd ride,...

‘I don’t need thanks…

… I need tanks,’ president Zelensky could have said today, ‘in order to defend democracy.’ Nevertheless, I can understand why chancellor Scholz is a wee bit reluctant to supply Ukraine with tanks. It is...