TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Siderius

De soan hie no de leie op ‘e pleats. Dat de âldboer koe langer dwaan en litte wat it sin him opjoech. It wie heamoanne en it waar wie alle dagen sa sêft as...

Hûnebaan

Master: Ik jou dy in hûntsje, en noch in hûntsje, en noch in hûntsje. Hoefolle hûntsjes hast no? Dauwe: Fjouwer. Master: Goed harkje! Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien, en noch ien!...

It barde yn it westen (fansels)

Fuortby De Haach wurdt in frommiske fan ‘e plysje oanholden. Hja docht it sydrút omleech en de plysjeman freget:– Mei ik jo rydbewiis efkes sjen?It frommiske, dy’t it stopjern net útfûn hat (of —...

Mijn stijlfiguren

Sinds mensenheugenis is taal iets wat mensen bindt en wat mensen scheidt. Ook mensen die tot hetzelfde taalgebied behoren staan soms lijnrecht tegenover elkaar in hun opvattingen over taal. Voor de een is het...

Blauwe Fedde

Foar ús Nynke, dy’t hjoed har jierdei hat:Now get your kicks … at age 66! It lytse famke wûn op in jûntiid foar it stek fan it grutte tsjerkhôf om. Hja hie it op...

Bêdbuks yntakt

‘n Frijfaam hat hommels oanstriid en gean yn ‘e lange hier.Hja set in advertinsje yn in Frysktalige krante:Ik sykje in man. Hy mei my net slaan en ek net oer my hinne wâdzje, mar...

Relatyf

In man — wy neame him foar it gemak Arjan — hat in direkte tillefoanferbining mei God en freget:– God, is it wier dat foar Jo in miljoen jier net mear is as in...