TO BLOG OR NOT TO B... Blog

2

Fan ‘e bok dreame

S: Hoe ha jo jo man winliken kennen leard? Y: Ik wurke doe jit yn ‘t apteek. En myn man kaam dêr as klant om in pakje kondooms. S: En doe sloech de fonk...

0

Sjonge foar’t tsjerke yn is

D: Hasto dat ek?O: Och jonge, dat is by my al sa, sûnt ik mei dy frekte pilleboel foar de prostaat begûn bin. Ik pisje der langer inkeld mar mei.D: Dokter seit dat it...

Nederlânske talen

“Nederlands, als ‘t eem kan!” Hearde ik dêr in Grinslânske tongslach? ‘k Hie Frysk tsjin de man praat. No, as dat gjin Nederlânsk is, dan wit ik it net mear — offisjele rykstaal, nota...

Vrouwelijke solOdariteit

Ik pleeg me op papier bij voorkeur uit te drukken in de rijkste rijkstaal. Maar na een jaar abonnement heb ik al wel in het snotje dat er voor De Correspondent maar één taal...

Sa sâltich ha ‘k it nea iten

“Als het ultieme Waddenwoord is gekozen … zilt! Dat werd zojuist bekendgemaakt door Arno Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân en voorzitter van het bestuur van het Genootschap Onze Taal.Zilt werd op de...

Sollisitaasjepetear

Trijeresom sieten se foar my oer, allegearre strak yn ‘t pak. Dat ik wie frijwat simmelich, kinne jimme wol begripe. De strangste pommerant, dy’t yn ‘e midden siet, seach my hifkjend oan, of hied...

Boppe har teewetter

Tee is hiel ferkeard guod, kaam ik okkerdeis efter … Ik kaam dy jûns om in oere as twa thús. Myn sydsulver hie by myn ôfwêzigens ta de tee sitten en wie poerrazend. My...

Tiidgeast

Dus as ik it goed begryp, ride jo alle dagen mei de auto nei de sportskoalle fiif kilometer fierderop, mei’t jo dêre tsien kilometer op in trimtastel rinne kinne?